Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบเช็คสนับสนุนโครงการสลากฯ สร้างสุข ปลดทุกข์ให้น้อง

วันที่ 16/10/2560 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ

วันนี้ (16 ตุลาคม 2560) เวลา 13.00 น. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย พลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์     ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้มอบเช็คสนับสนุนโครงการสลากฯ สร้างสุข ปลดทุกข์ให้น้อง เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน (HAS) ของกรมอนามัย และตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างพฤติกรรมการใช้ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน ให้กับโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตรงตามหลักเกณฑ์ จำนวน 13 โรงเรียน เป็นเงินงบประมาณในการสนับสนุนปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 9 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,654,963.43.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบสามสตางค์) และ    เงินงบประมาณในการสนับสนุนก่อสร้างห้องน้ำใหม่และสร้างเพิ่มเติม จำนวน 4 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,707,800.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 4,362,763.43.- บาท (สี่ล้านสามแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบสามสตางค์) ณ ห้องรับรอง ชั้น 10 อาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์