Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครเข้าร่วมเป็นกรรมการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันที่ 16/12/2562

การสมัครเข้าร่วมเป็นกรรมการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเปิดรับสมัครประชาชนเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการในการออกรางวัล โดยเปิดรับสมัครประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้เข้าร่วมเป็นกรรมการออกรางวัล งวดละ 1 ท่าน ตั้งแต่งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 16 กันยายน 2563 รวม 12 งวด (ยกเว้นงวดประจำวันที่ 1 มีนาคม/ 1 มิถุนายน และ 1 กันยายน 2563 เนื่องจากเป็นการออกสลากสัญจร)

เงื่อนไขการสมัครมีดังนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการออกรางวัล
 • ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชแห่งศาสนาใด
 • ผู้สมัครต้องมีที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร)
 • ต้องไม่เป็นพนักงาน/ ลูกจ้างสำนักงานฯ และครอบครัว (บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร)

2. วิธีการสมัคร

ผู้สนใจลงทะเบียนสมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงานฯ (www.glo.or.th) ภายในกำหนดเวลาการรับสมัคร โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

3. วิธีการสุ่มเลือก

 1. สำนักงานฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในเบื้องต้น หากพบว่าไม่ครบถ้วนจะคัดออก
 2. สำนักงานฯ จะสุ่มจากรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาจำนวน 12 รายชื่อ และสำรองอีก 10 รายชื่อ
 3. สำนักงานฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการสุ่มเลือก โดยละเอียดอีกครั้ง
 4. สำนักงานฯ จะเชิญผู้ได้รับการสุ่มเลือกมาเข้าร่วมเป็นกรรมการในการออกรางวัลงวดละ 1 ท่าน ตามลำดับ ตั้งแต่งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 16 กันยายน 2563 รวม 12 งวด (ยกเว้นงวดประจำวันที่ 1 มีนาคม/ 1 มิถุนายน และ 1 กันยายน 2563 เนื่องจากเป็นการออกสลากสัญจร)
 5. หากผู้ได้รับการสุ่มเลือกสละสิทธิ์ไม่มาร่วมออกรางวัลในวันที่สำนักงานฯ กำหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้อง สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารายชื่อผู้ได้รับการสุ่มเลือก และรายชื่อสำรองในลำดับถัดไปมาเป็นกรรมการในการออกรางวัลแทน

4. การเข้าร่วมเป็นกรรมการออกรางวัล

 • ผู้ได้รับการสุ่มเลือกเป็นกรรมการออกรางวัล ต้องสามารถเดินทางมาที่อาคารออกรางวัล สำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานใหญ่ ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตามวัน เวลาที่กำหนด โดยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 • ผู้ได้รับการสุ่มเลือกเป็นกรรมการออกรางวัล ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และขั้นตอนของการทำหน้าที่กรรมการออกรางวัลของสำนักงานฯ ที่กำหนดไว้ทุกประการ

5. กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงานฯ (www.glo.or.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562 (เวลา 07.30 น.) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (เวลา 24.00 น.)

6. การประกาศผล

สำนักงานฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสุ่มเลือกภายในวันที่ 9 มกราคม 2563 ทางเว็บไซต์ของสำนักงานฯ (www.glo.or.th)

หมายเหตุ สำนักงานสลากฯ ขอสงวนสิทธิ์ในผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเป็นกรรมการออกรางวัล และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สุด

สมัครเข้าร่วมเป็นกรรมการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล


คำสำคัญ : กรรมการออกรางวัล

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์