Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากฯ แจง การศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นไปตามพรบ.สลากฯ และยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ

วันที่ 02/08/2562 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

สืบเนื่องจาก กรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา ได้ออกแถลงการณ์คัดค้านและชี้แจงต่อสื่อมวลชน กรณีที่คณะกรรมการสลากฯ มีมติเห็นชอบให้จัดทำสลากภาพ 12 นักษัตร ขายผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสื่อต่างๆ นั้น

       สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอชี้แจงดังนี้ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฯ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสลากประเภทต่างๆ จากทั่วโลกเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสลากไทย   จนได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า สลากแบบรูปภาพ 12 นักษัตร หรือ Picture12 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม คณะกรรมการสลากฯ จึงได้เห็นชอบในหลักการ และให้สำนักงานฯ จะต้องดำเนินการดังนี้

- นำประเภทและรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำเสนอ หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการทั้งหมด ว่าเป็นไปตามพรบ.สำนักงานสลากฯ หรือไม่

       - รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศึกษาผลกระทบทางสังคม ตาม พรบ.สำนักงานสลากฯ มาตรา ๑๓(๗/๑) ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสลากฯ พิจารณาอีกครั้ง หากได้รับความเห็นชอบ จะได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

          ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น สำนักงานฯ ได้ดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย  กรณีที่สำนักงานฯ ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ไม่ใช่เป็นการบ่อนทำลายประเทศหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนตามที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ และสำนักงานฯ มิได้กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หรือตามกฎหมายอื่นใดที่บัญญัติไว้ ซึ่งในขณะนี้ เป็นเพียงการเห็นชอบในหลักการเท่านั้น และสำนักงาน ฯ  จะต้องต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคมก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์