Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย ประจำปี 2554

วันที่ 06/07/2554

ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย ประจำปี 2554

รับรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย ร้านกระทรวงการคลัง ประจำปี 2554 ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2554 ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กองบริการ งานสารบรรณ ชั้น 2 ถนนราชดำเนินกลาง



สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์